Wat zijn uw rechten en plichten als erfgenaam ten opzichte van andere erfgenamen?

Rechten en Plichten erfgenaam/erfgenamen tekst

Wat zijn uw rechten en plichten als erfgenaam ten opzichte van andere erfgenamen?

leestijd 2 minuten

Erfgenaam/erfgenamen
De nalatenschap vormt een onverdeelde gemeenschap waartoe alle erfgenamen ieder voor een gelijk deel gerechtigd zijn.

Juridisch wordt deze gezamenlijke eigendom aangeduid als een gemeenschap en de gerechtigden (erfgenamen) als deelgenoten.

Alle tot de nalatenschap behorende goederen zijn mede-eigendom van alle erfgenamen zolang er nog niet verdeeld is. Dit betekent dat niet over de boedel (zowel inboedel als banktegoeden) kan worden beschikt zonder medewerking en/of instemming van alle deelgenoten.

Met daden van beschikking worden handelingen bedoeld als verkopen, verhuren of verpachten van de grond c.q. de woning.

Voor het overige geschiedt het beheer van de gemeenschap door de deelgenoten tezamen. Onder beheer wordt begrepen “alle handelingen die voor de normale exploitatie van het goed dienstig kunnen zijn, waaronder ook het aannemen van aan de gemeenschap verschuldigde prestaties”.

Bepaalde handelingen die kunnen beschouwd als beheersdaden kunnen door iedere deelgenoot afzonderlijk worden verricht. Hierbij gaat het om handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van de zaak en handelingen die geen uitstel kunnen lijden.

Deelgenoten kunnen onderling afspraken maken over het beheer van de gemeenschap. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de kantonrechter desnoods een beheers regeling treffen.

Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn. Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen.

advocaat Advocaat keuze Advocatenkantoor beroepsgeheim Een bijzonder 2023! erfenis erfenis aanvaarden erfenis verwerpen erfgenaam erfrecht executeur fixed-fee geheimhoudingsplicht herbeoordeling kantonrechter legitieme nalatenschap op basis van een Fixed-Fee rechtsbijstand rechtsbijstandsverzekering Santema Advocatuur second opinion testament verjaringstermijn wilsonbekwaam