We zijn het enige niche-kantoor in het Noorden van het land.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

Erfenis aanvaarden of verwerpen?


erfenis aanvaarden

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

U bent op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam aangewezen. Dan is het allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden. En wanneer u de erfenis wilt aanvaarden is vervolgens de vraag op welke wijze.
Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

1. Zuiver aanvaarden
2. Verwerpen van de erfenis
3. Beneficiair aanvaarden

1. Zuiver aanvaarden

Door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten en plichten van de overledene.

Dit wordt in erfrechtelijke termen ook wel de “saisine” genoemd en vormt één van de basisbeginselen van het erfrecht: de erfgenamen zetten als het ware de positie van de erflater voort.

Dit betekent ook dat, in het geval dat er meer schulden dan bezittingen tot de nalatenschap behoren, u met uw privévermogen (mede-)aansprakelijk wordt voor de schulden.

“Een zuivere aanvaarding komt soms tot stand zonder er bij stil te staan.”

Het zuiver aanvaarden van de nalatenschap kan vorm vrij gebeuren door daar uitdrukkelijk een verklaring over af te leggen, maar kan ook worden afgeleid uit het feit dat iemand zich als erfgenaam gedraagt.

De wet spreekt van het zich gedragen als ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam.

Een erfgenaam gedraagt zich als ondubbelzinnig en zonder voorbehoud zuiver aanvaard hebbende erfgenaam door goederen van de nalatenschap te verkopen, te bezwaren of door op andere wijze goederen van de nalatenschap aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken.

Met deze nieuwe tekst is bedoeld een duidelijker onderscheid te maken tussen handelingen die strekken tot het beheren van de nalatenschap en het beschikken daarover. Op het moment dat iemand als “heer en meester” beschikt over de goederen van de nalatenschap door die bijvoorbeeld te verkopen, is dat een handeling die leidt tot zuivere aanvaarding.

Ten opzichte van de oude wettekst is er minder snel sprake van zuivere aanvaarding door ondoordachte handelingen.

2. Verwerpen van de nalatenschap

Na verwerping wordt u geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest.

U heeft dan geen enkele aanspraak op de erfenis. U verkrijgt niets. Maar ook eventuele schulden van de nalatenschap kunnen niet op u worden verhaald.
Om een erfenis te verwerpen moet een speciale akte worden opgesteld bij de griffie van de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

3. Beneficiaire aanvaarding

Als u beneficiair aanvaardt wordt u wel erfgenaam, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.
U wordt dan slechts aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, voor zover er in die nalatenschap baten aanwezig zijn. Er wordt als het ware een muur opgetrokken tussen de erfenis en uw eigen privé-vermogen. Om een erfenis beneficiair te aanvaarden moet een speciale akte worden opgesteld bij de griffie van de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

Bij een beneficiaire aanvaarding dienen er wel een aantal formaliteiten in acht te worden genomen, de wettelijke vereffeningsprocedure.

Verdere gevolgen van het aanvaarden of verwerpen

Een eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk.
Als eenmaal zuiver is aanvaard, kan niet meer worden verworpen of andersom.
Slechts onder bijzondere omstandigheden kunt u een gemaakte keus ongedaan maken. Wordt u na een zuivere aanvaarding geconfronteerd met schulden van de erflater waardoor de erfenis een negatief saldo krijgt? Onderneem onmiddellijk actie en laat u goed adviseren.

Meer Weten Over Het Erfrecht & bijzonder familierecht?
Of Vrijblijvend Van Gedachten Wisselen?

Blijf niet met vragen zitten.
Neem gerust contact met ons op en bespreek de mogelijkheden om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen.

erfenis aanvaarden of verwerpen

Per 1 september 2016 is de Wet “bescherming erfgenamen tegen schulden” in werking getreden.

Deze site is onderdeel van
Santema Erfrecht Advocatuur

Santema Erfrecht advocatuur