VEAN Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

VEAN Vereniging erfrecht advocaten nederland. mr. W.S. Santema

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

Het erfrecht is een complex rechtsgebied.

Als u advies of bijstand nodig hebt bij een erfrechtkwestie is het belangrijk dat u bij een advocaat terecht komt die het rechtsgebied goed beheerst en diepgaande kennis heeft.

Familierecht en erfrecht advocatuur heeft deze expertise in huis. Het kantoor richt zich volledig op bijzonder familierecht en erfrecht. Hierdoor kunnen we u goed advies of bijstand verlenen.

Na een overlijden van een dierbare komt er veel op u af.

Terwijl u in een rouwproces zit, moeten er talloze praktische zaken geregeld worden, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen, belastingaangiftes etc. Bovendien moet de nalatenschap verdeeld worden.

Helaas ontstaan daarbij regelmatig ruzies tussen de erfgenamen, onenigheid met de executeur of vereffenaar of conflicten met schuldeisers. Een erfrechtadvocaat helpt u bij de uitleg van het testament en adviseert u om tot een correcte verdeling te komen.


Bijzonder Familierecht & Erfrecht Advocatuur

Santema Advocatuur is volledig gespecialiseerd in Erfrecht


Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Tingietersstraat 14
8601 WJ Sneek


Tel:   085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl


Veel bekeken:

Een erfenis aanvaarden of verwerpen

Een vaste prijs afspraak – fixed-fee

Second opinion

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Contact

Familierecht erfrecht Santema Advocatuur logo

Bijzonder familierecht & erfrecht advocatuur 2024


Belangrijk is om bij onenigheid tijdig informatie en hulp vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt.

Een VEAN-advocaat geeft u advies en helpt u escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn, dan voert een VEAN-advocaat daarnaast namens u een juridische procedure.

Een VEAN-advocaat heeft specialistische kennis over onder andere de volgende zaken:

 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • problemen rond de aanstelling of taakuitvoering van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering, bewindvoerder
 • ouderlijke boedelverdeling
 • inbreng
 • giften
 • nalatenschap en erfenis algemeen
 • versterferfrecht

VEAN is een vereniging voor advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. Nederland Specialisatievereniging Nederlandse orde van advocaten.

De vereniging heeft als doel om de kwaliteit te bevorderen van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van erfrecht.

Om lid te kunnen worden dient men een ruime ervaring in het erfrecht te hebben en een examen met goed gevolg te hebben afgelegd. Daarnaast is er een verplichting voor permanente educatie.

Het lidmaatschap van VEAN staat open voor advocaten die:

a. op het moment van aanvraag minimaal 5 jaar onafgebroken als advocaat zijn ingeschreven.
b. minimaal 500 uren per jaar als advocaat werkzaam zijn op het gebied van erfrecht .
c. met goed gevolg het door de vereniging verplicht gestelde toelatingsexamens hebben voltooid.
d. blijven voldoen aan de permanente opleidingseisen.

De VEAN is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht.

De VEAN werd op 18 juni 2013 opgericht vanwege de toenemende behoefte van rechtzoekenden aan gespecialiseerde erfrechtadvocaten. De vereniging is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging en mag daarom het daarvoor bestemde keurmerk dragen.

Om lid te kunnen worden van de VEAN moet een advocaat voldoen aan zware toelatingseisen. Deze eisen zijn zwaar om er zeker van te zijn dat de advocaten, die lid zijn:

de specialistische kennis van het erfrecht hebben;
een hoge kwaliteit van dienstverlening op het gebied van erfrecht hebben.
Advocaten die lid willen worden van de VEAN moeten tenminste vijf jaar als advocaat werkzaam zijn en relevante praktijkervaring hebben. Daarnaast moeten zij slagen voor een toelatingsexamen. Bij dit examen wordt de kennis van het erfrecht en praktijkervaring getoetst. Eenmaal lid moeten de advocaten zich voortdurend laten bijscholen. Ieder jaar opnieuw zijn deze advocaten verplicht te voldoen aan de opleidingseisen van de VEAN.

De vereniging van erfrecht advocaten heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaten die lid zijn te bewaken, beheren en verbeteren.

De VEAN werkt continu aan het op niveau houden van de kwaliteit van deze advocaten.
Ze organiseert bijvoorbeeld cursussen, seminars en opleidingen, ze stimuleert kennisdeling tussen haar leden en ze behartigt de belangen van de leden.