Begrippenlijst erfrecht & bijzonder familierecht

stamboom

Begrippenlijst voor bijzonder familierecht en erfrecht

Aanvaarden:
In bezit of gebruik nemen.
Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam.

Aangifte Erfbelasting:
Belasting op erfenissen*
Belastingaangifte betreffende een erfenis.
Ontvangt u een erfenis? Misschien moet u dan erfbelasting betalen.


Advocaat:
Een advocaat (ook raadsman of raadsvrouw) is een jurist (rechtsgeleerde) die in rechtszaken belangenbehartiger is voor één partij (of meerdere partijen met een identiek belang). Dit in tegenstelling tot een notaris; een jurist die onpartijdig is en voor twee partijen met tegengestelde belangen werkzaam


Beneficiaire aanvaarding:
Aanvaarden van de erfenis, onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dat wil zeggen de erfgenamen aanvaarden de erfenis en zijn voor de schulden alleen aansprakelijk voor zover er baten aanwezig zijn in de boedel.
Beneficiaire aanvaarding is een veiligere maar ook gecompliceerdere keuze.


Bewind:
Dit is een regeling die de erflater in een testament kan opnemen waarbij hij het beheer over het vermogen opdraagt aan een ander dan de rechthebbende.
U voert het beheer over de onder bewind gestelde goederen (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, sieraden en andere bezittingen).
Beheer, bestuur, regering: aan het bewind komen; het bewind voeren; schrikbewind*


Bewindvoerder:
De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen van de cliënt.
Persoon die de financiële belangen behartigt van iem. die dat zelf (tijdelijk) niet kan of mag: bewindvoerder bij een faillissement*


Boedel:
Het geheel van iemands roerende goederen*
Nalatenschap, erfenis


Boedelbeschrijving:
Dit is een beschrijving van het vermogen van de overledene.


Boedelkosten:
Die worden gemaakt om een nalatenschap af te wikkelen, notariskosten en ook andere kosten van deskundigen.


Boedelregister:
Een register waarin alle relevante feiten met betrekking tot de nalatenschap zijn ingeschreven.


Erfenis:
Het geheel van bezittingen én schulden die een overleden persoon achterlaat.
Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:
I. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
II. Verwerpen van de nalatenschap
III. Beneficiair aanvaarden

Wat een overledene nalaat.
Dat wat iemand van een overledene erft.
Dat wat een vorige generatie of persoon tot stand heeft gebracht*


Erfrecht, verklaring van:
Verklaring opgesteld door een notaris, daarin staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Is één persoon door de erfgenamen gemachtigd namens hen op te treden, dan wordt dit ook vermeld.


Erfbelasting:
De belasting die je moet betalen over het bedrag, dat je krijgt uit een erfenis. Vóór 2010 werd deze belasting successierecht genoemd.


Erfdeel:
Dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam recht heeft.
Het deel dat iemand toekomt uit een nalatenschap*


Erflater:
Erflater is de overledene die bezit en/of schulden nalaat.
Iemand die iets als erfenis nalaat*


Erfopvolging:
Opvolging in de rechten en plichten van de overledene door zijn erfgenamen.
Opvolging krachtens erfrecht*


Erfrecht:
Erfrecht is het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.


Erfstelling:
Erfstelling is een testament of een uiterste wilsbeschikking waarbij de overledene, de erflater, aan één of meerdere personen zijn vermogen nalaat.
Executeur:
Is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.
Iemand die vonnissen uitvoert

Familie:
Iemands gezamenlijke bloedverwanten*
Groep aan elkaar verwante personen met dezelfde naam*
Gezin


Familierecht:
Hierin worden de rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit het familieverband geregeld, bijvoorbeeld huwelijk, ouderlijk gezag en voogdij.
Personen- en familierecht: rechtsgebied uit boek 1 Burgerlijk Wetboek vooral m.b.t. de familiale verhoudingen tussen personen.


Geheimhoudingsplicht:
Het omvat alle gegevens die de cliënt hem in de hoedanigheid van cliënt heeft toevertrouwd. De geheimhoudingsplicht eindigt niet op het moment dat de cliënt overstapt naar een andere advocaat of als de zaak afgelopen is. De geheimhoudingsplicht blijft ook bestaan in het geval van overlijden. In uitzonderlijke gevallen kan hier een uitzondering op gemaakt worden.


Gemeenschap:
Wanneer er meerdere personen zijn die eigendom van een goed of een recht gezamenlijk hebben.
Het met elkaar in een bepaalde betrekking staan*


Holografisch testament:
Dit is een eigenhandig uitgeschreven testament, ook wel gesloten testament genoemd.


Langstlevende testament:
Een testament waarbij voor de langstlevende echtgenoot of (geregistreerd) partner een voorziening wordt getroffen om hem/haar verzorgd achter te laten.


Legaat:
Een goed of een bepaald geldbedrag dat je aan iemand nalaat.
Testamentaire beschikking van de erflater over een bepaald goed. Datgene wat krachtens zo’n beschikking verkregen wordt.*


Legataris:
Iemand aan wie je spullen of geld nalaat.


Legitieme portie:
Dat deel van de nalatenschap waarop (klein) kinderen minimaal recht hebben.


Legitimaris:
Iemand die recht heeft op een legitieme portie.


Privaatrecht:
Het privaatrecht is het geheel van regels over de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het staat daarmee tegenover het publiekrecht, dat de verhouding regelt van burgers tot de overheid.


Pro Deo Advocaat:
Met de term pro Deo (‘voor God’) wordt een dienst bedoeld die gratis wordt geleverd. In de advocatuur wordt de term gebruikt voor advocaten die cliënten bijstaan van wie de kosten voor rechtshulp gedeeltelijk worden gefinancierd door de overheid. Feitelijk hebben we het dan over gefinancierde rechtshulp, tegenwoordig gesubsidieerde rechtshulp geheten


Recht:
Zoals het zijn moet. Groep van bij de wet vastgestelde regels. Rechtsgeleerdheid. Rechten studeren. Rechtspraak. Wettelijke of morele bevoegdheid, zaak of omstandigheid die men mag opeisen*.


Schenkingsrecht:
Schenkingsrecht of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen.


Successierechten:
Successierecht of erfenisrecht is de belasting die wordt geheven over een erfenis.


Testamentair erfrecht:
Regels die gelden als iemand een testament heeft gemaakt.


Testateur:
De persoon die een testament heeft laten maken.


Versterferfrecht:
Versterferfrecht is het erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt.


Verwerpen:
Een erfenis hoeft men niet te aanvaarden, men kan die ook afwijzen. Dit moet dan voor de gehele erfenis gelden, men kan die niet gedeeltelijk verwerpen.
Afwijzen*


Verdeling:
Datgene wat er in de regel met een gemeenschap (nalatenschap/erfenis) dient te gebeuren, zodat ieder van de erfgenamen zijn eigen deel krijgt.
Manier waarop iets verdeeld is*


Vereffening:
Wettelijke regeling van de afwikkeling van de nalatenschap.


Vrij van recht:
De erflater kan de verkrijger ‘vrij van recht’ netto laten erven. Hij moet dit nadrukkelijk in zijn testament regelen. In dat geval komt het successierecht – dat de verkrijger zou moeten betalen – voor rekening van de nalatenschap.


Vruchtgebruik:
Vruchtgebruik is het recht om iemand anders zijn goederen te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten.
Zakelijk recht om van andermans goed de vruchten te trekken, alsof je zelf de eigenaar was*


Wettelijke verdeling:
De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner krijgt alle goederen van de nalatenschap. Het erfdeel van de kinderen (kindsdeel) wordt omgerekend in geld en wordt pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt.


Zuiver aanvaarden:
Als de erfenis aanvaard wordt (met alle daaraan verbonden rechten en plichten), ongeacht of het saldo positief of negatief is.


Bijzonder Familierecht & Erfrecht Advocatuur
Santema Advocatuur


Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43
8601 AH Sneek


Tel:   085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl

W.S. Santema Erfrecht Advocatuur logo

Veel bekeken:

Een erfenis aanvaarden of verwerpen

Een vaste prijs afspraak – fixed-fee

Second opinion

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Contact

Familierecht erfrecht Santema Advocatuur logo

Bijzonder familierecht & erfrecht advocatuur 2024


informatie advocatuur algemeen